Báo cáo Tài chính bán niên (Công ty mẹ và hợp nhất) đã được soát xét

1. CBTT BCTC bán niên. Xem và download tại đây.

1.1. Báo cáo tài chính - Hợp nhất. Xem và download tại đây.

1.2. Báo cáo tài chính - Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

2. CBTT Giải trình ý kiến kiểm toán. Xem và download tại đây.

2.1.Giải trình ý kiến kiểm toán - Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

2.2.Giải trình ý kiến kiểm toán - Hợp nhất. Xem và download tại đây.

3. CBTT Ý kiến kiểm toán. Xem và download tại đây.

3.1. Ý kiến kiểm toán_Hợp nhất. Xem và download tại đây.

3.2. Ý kiến kiểm toán_Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

4. CBTT văn bản giải trình LNST thay đổi trên 10%. Xem và download tại đây.

4.1. Giải trình LNST thay đổi trên 10% - Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

4.2. Giải trình LNST thay đổi trên 10% - Hợp nhất. Xem và download tại đây.