Thông báo tuyển dụng Kỹ sư kỹ thuật nhiệt và kỹ sư điều khiển và tự động hóa

  • 21/06/2022

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí và số lượng như sau:

Chi tiết ...


Thông báo tuyển dụng vị trí kỹ xư hệ thống điện và kỹ sư kinh tế xây dựng

  • 09/06/2022

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí và số lượng như sau:

Chi tiết ...

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư kỹ thuật điện

  • 21/12/2021

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí và số lượng như sau:

Chi tiết ...


Lĩnh vực hoạt động