Thông báo tuyển dụng Kỹ sư

  • 10/08/2023

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) có nhu cầu tuyển dụng lao động với vị trí và số lượng như sau:

Chi tiết ...


Thông báo tuyển dụng Kỹ sư kinh tế xây dựng

  • 28/06/2023

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) có nhu cầu tuyển dụng lao động với vị trí và số lượng như sau:

Chi tiết ...


Thông báo tuyển dụng 01 Kỹ sư điện

  • 30/05/2023

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) có nhu cầu tuyển dụng lao động với vị trí và số lượng như sau:

Chi tiết ...


Thông báo tuyển dụng Kỹ sư xây dựng và Kỹ sư trắc địa - bản đồ

  • 08/05/2023

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí và số lượng như sau:

Chi tiết ...


Thông báo tuyển dụng Kỹ sư C&I, Kỹ sư NDE, Kỹ sư Turbine

  • 29/11/2022

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí và số lượng như sau:

Chi tiết ...


Thông báo tuyển dụng kỹ sư điện toán, kỹ sư điện

  • 09/11/2022

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí và số lượng như sau:

Chi tiết ...


Thông báo tuyển dụng 02 kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồ

  • 13/10/2022

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí và số lượng như sau:

Chi tiết ...Thông báo tuyển dụng Kỹ sư kỹ thuật nhiệt và kỹ sư điều khiển và tự động hóa

  • 21/06/2022

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí và số lượng như sau:

Chi tiết ...


Thông báo tuyển dụng vị trí kỹ xư hệ thống điện và kỹ sư kinh tế xây dựng

  • 09/06/2022

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí và số lượng như sau:

Chi tiết ...


Lĩnh vực hoạt động