Sơ đồ tổ chức PECC1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN TÀI ANH

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN HỮU CHỈNH

Thành viên HĐQT

TRẦN THÁI HẢI

Thành viên HĐQT

LÊ THÀNH CHUNG 

Thành viên HĐQT

LÊ VĂN LỰC 

Thành viên HĐQT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỮU CHỈNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

TRẦN THÁI HẢI

Phó Tổng Giám Đốc

 

 

NGUYỄN KIM CƯƠNG

Phó Tổng Giám Đốc

 

ĐỖ VIỆT KHOA

Phó Tổng Giám Đốc

  • 06/07/2010 04:46

Lĩnh vực hoạt động