Định hướng và Mục tiêu chiến lược

PECC1 nỗ lực quyết tâm trở thành đơn vị tư vấn chuyên nghiệp uy tín trong các lĩnh vực

năng lượng, xây dựng công nghiệp và hạ tầng tại Việt Nam và khu vực.


-      Về năng lực tư vấn: bao gồm năm mục tiêu chiến lược:

        + Tăng doanh thu tư vấn bình quân trên mỗi tư vấn;

        + Gia tăng giá trị cung cấp cho khách hàng (chất lượng, giải pháp);

        + Phát triển hệ thống quản lý tri thức;

        + Phát triển năng lực đội ngũ tư vấn;

        + Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ.

-      Về năng lực Quản lý dự án: Phát triển năng lực QLDA tư vấn đạt cấp độ 5 ở năm 2025 nhằm nâng cao hiệu quả và hình thành năng lực QLDA chuyên nghiệp để thực hiện tư vấn QLDA cho các dự án quy mô vừa và lớn; bao gồm các mục tiêu về:

        + Gia tăng giá trị cung cấp cho khách hàng (chất lượng, tiến độ);

        + Nâng cao hiệu quả QLDA tư vấn;

        + Phát triển đội ngũ tư vấn QLDA chuyên nghiệp;

        + Phát triển hệ thống quản lý dự án.

-      Về năng lực tiếp thị đấu thầu: Phát triển năng lực tiếp thị đấu thầu để hình thành bộ máy tiếp thị đấu thầu chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu chiến lược của Công ty; đồng thời phát triển thương hiệu PECC1 thành thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành tư vấn điện (thủy điện, nhiệt điện và lưới), từng bước được nhận biết trong lĩnh vực mới như tư vấn thủy lợi, EPC trạm.

-      Về năng lực tài chính: Phát triển năng lực tài chính trên cơ sở xây dựng các giải pháp tài chính đối với dòng tiền vào, dòng tiền ra, xác định các yêu cầu đối với quản trị tài chính, xây dựng các giải pháp quản trị tài chính và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân sự tài chính.

-      Về năng lực nguồn nhân lực: Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược phát triển của công ty, gồm các mục tiêu:

        + Cải thiện năng suất lao động;

        + Tăng mức độ hài lòng của người lao động;

        + Tinh giản đội ngũ nhân sự;

        + Phát triển năng lực nhân sự chiến lược;

        + Chuẩn hóa các quy trình quản lý nhân sự.

-       Về năng lực CNTT: Xây dựng nền tảng CNTT đảm bảo khả năng phản ánh kịp thời, chính xác và trung thực tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; cung cấp các thông tin quản lý phục vụ việc ra quyết định của các cấp quản lý trong công ty được hiệu quả; xây dựng nền tảng quản lý tri và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

  • 06/07/2013 04:46

Lĩnh vực hoạt động