Quyết định ban hành "Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị"

  • 30/04/2021

Quyết định số 132/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 29/4/2021. Ban hành kèm theo Quyết định này là "Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1"

Chi tiết ...