PECC1 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  • 29/04/2021

Sáng 29/4/2021 tại trụ sở Công ty, PECC1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham dự của 58 cổ đông/ đại diện cổ đông, đại diện cho 75.57% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Chi tiết...