PECC1 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  • 28/04/2022

Ngày 28/4/2022 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham dự của đông đảo cổ đông đại diện cho 19.727.044 cổ phiếu, đạt 73,91% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Chi tiết...