Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020

- Văn bản CBTT. Xem chi tiết và download tại đây

- Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 - Công ty mẹ. Xem chi tiết và download tại đây

- Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 - Hợp nhất. Xem chi tiết và download tại đây

- Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2020 - Công ty mẹ. Xem chi tiết và download tại đây

- Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2020 - Hợp nhất. Xem chi tiết và download tại đây

Lĩnh vực hoạt động