Báo cáo tài chính Quý 3 - 2019 và Các văn bản giải trình

1. Văn bản Công bố thông tin. Xem nội dung chi tiết và download tại đây

2. Văn bản giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận Quý 3-2019  trên báo cáo hợp nhất. Xem nội dung chi tiết và download tại đây

3. Văn bản giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận Quý 3-2019 - Công ty mẹ. Xem nội dung chi tiết và download tại đây

4. Báo cáo tài chính Quý 3 - 2019 Hợp nhất. Xem nội dung chi tiết và download tại đây

5. Báo cáo tài chính Quý 3 - 2019 Công ty mẹ. Xem nội dung chi tiết và download tại đây

 

Lĩnh vực hoạt động