Báo cáo tài chính Quý I-2021 và Văn bản giải trình

- Văn bản CBTT. Xem chi tiết và download tại đây

- Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 - Công ty mẹ. Xem chi tiết và download tại đây

- Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 - Hợp nhất. Xem chi tiết và download tại đây

- Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận Quý 1 năm 2021 - Công ty mẹ. Xem chi tiết và download tại đây

- Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận Quý 1 năm 2021 - Hợp nhất. Xem chi tiết và download tại đây

Lĩnh vực hoạt động