Phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1241/QĐ-TTg (ngày 24/10/2023) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa.

Theo Quyết định, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là nhà đầu tư của dự án. 

Trước đó vào tháng 6/2021, EVNPECC1 đã ký hợp đồng với thời gian thực hiện hợp đồng là 75 ngày, thực hiện gói thầu số 3 của dự án về cung cấp dịch vụ "Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng giai đoạn TKKT".

Mục tiêu dự án: Giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc - Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp.

Nâng cao độ dự trữ ổn định truyền tải trên giao diện Bắc - Trung, kết hợp với các cung đoạn Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa - NMNĐ Nam Định I - Phố Nối, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc.

Truyền tải công suất Nhà máy nhiệt điện Nam Định I sau khi nhà máy đi vào vận hành và các nhà máy nhiệt điện khu vực Bắc Trung Bộ cũng như các nhà máy điện năng lượng tái tạo khu vực miền Trung vào hệ thống điện quốc gia, tạo mối liên kết lưới điện các khu vực.

Dự án có quy mô dự án: Xây dựng mới đường dây 500kV mạch kép, chiều dài khoảng 74,4 km từ sân phân phối 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I đến Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa.

Hướng tuyến (màu hồng) đường dây 500 kV mạch 3 đoạn NMNĐ Nam Định – Thanh Hóa

Địa điểm thực hiện dự án thuộc địa bàn các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Tiến độ thực hiện: 2023 - 2025 (phần đấu hoàn thành trong tháng 6/2024).

Thời hạn hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư: Kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành và hết hiệu lực theo quy định pháp luật hiện hình.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư Dự án theo quy định của Luật Đầu tư. Các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư Dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Bộ Công Thương: Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Dự án theo ngành, lĩnh vực phụ trách theo quy định pháp luật; chỉ đạo và hướng dẫn chủ đầu tư trong việc và soát, hoàn thiện hồ sơ Dự án cũng như việc lựa chọn công nghệ trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bảo đảm an toàn, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả đầu tư Dự án và phù hợp với mục đích truyền tải trong hệ thống điện quốc gia. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với Dự án trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư và quản lý khai thác theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của Dự án trong quá trình thực hiện. Hỗ trợ, hướng dẫn UBND các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoa trong việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bộ Xây dựng: Theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn EVN, EVNNPT thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án; kiểm tra, giám sát việc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng của Dự án trong quá trình thực hiện.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật, thực hiện đầy dủ chức năng nhiệm vụ đối với quá trình đầu tư Dự án theo quy định. 

UBND các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa thực hiện đầy đủ thủ tục trong việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu chủ đầu tư thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường điều chỉnh của Dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, bảo đảm việc triển khai thực hiện Dự án tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Chủ trì, phối hợp với EVNNPT triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đảm bảo tiến độ, đúng quy định pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Dự án bảo đảm tiến độ và đúng quy trình của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các bộ, ngành liên quan.

Thi công Đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2, năm 2020

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung trong hồ sơ Dự án; chịu trách nhiệm huy động góp đủ số vốn đã đăng ký theo tiến độ đảm bảo tính khả thi của Dự án. Chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư Dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan trong quá trình đầu tư, thực hiện Dự án. Khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt theo quy định. Chỉ được triển khai thực hiện Dự án sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trương điều chỉnh được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

Phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện và quản lý Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và pháp luật liên quan.

Phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa ra soát và xác định chính xác diện tích cần chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án. Trường hợp việc phát sinh về diện tích sử dụng rừng làm thay đổi các nội dung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

  • 26/10/2023 11:00

Lĩnh vực hoạt động