Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (PECC1) - địa chỉ: km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;

2. Thông tin tài sản bán đấu giá:

    a. Tên tài sản: Nhà máy thủy điện Sông Bung 5, công suất 2x28,5MW, sản lượng điện hàng năm là 208,85 GWh.

    b. Địa điểm nhà máy: thuộc địa phận xã MaCooiH, huyện Đông Giang và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

3. Giá trị tài sản bán đấu giá: Giá khởi điểm bán tài sản là 1.688.000.000.000 đồng (bằng chữ: một nghìn sáu trăm tám mươi tám tỷ đồng)

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • 04/10/2018 02:27

Lĩnh vực hoạt động