Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tài liệu gửi cổ đông:

- Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Xem và download tại đây.

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Xem và download tại đây.

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Xem và download tại đây. (Bản cập nhật)

- Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Xem và download tại đây.

- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Xem và download tại đây.

Tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Xem và download tại đây.

- Dự thảo Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Xem và download tại đây.

- Dự thảo Tờ trình thông qua thành phần Đoàn chủ tọa. Xem và download tại đây.

  Tờ trình thông qua thành phần Đoàn chủ tọa. Xem và download tại đây. (Bản cập nhật)

- Dự thảo Tờ trình thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. Xem và download tại đây.

- Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Xem và download tại đây. (Bản cập nhật)

- Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. Xem và download tại đây.

  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. Xem và download tại đây. (Bản cập nhật)

- Dự thảo Tờ trình các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Xem và download tại đây.

- Tờ trình Lương thù lao của HĐQT, BKS, người quản lý Công ty năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. Xem và download tại đây.

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Xem và download tại đây. (Bản cập nhật)

- Tờ trình thông qua báo cáo kết quả thực hiện Đề án định hướng phát triển giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025. Xem và download tại đây. (Bản cập nhật)

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Xem và download tại đây. (Bản cập nhật)

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Xem và download tại đây.

Các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông:

Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản tr năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Dự thảo). Xem và download tại đây.

- Dự thảo Báo cáo của Tổng Giám đốc, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Xem và download tại đây.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Xem và download tại đây

 

  • 04/04/2022 02:01

Lĩnh vực hoạt động