Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tài liệu gửi cổ đông

Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Bản cập nhật)

Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

1, Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 

  - Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Bản cập nhật)

2, Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3, Dự thảo Tờ trình Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

  - Tờ trình Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu (Bản cập nhật)

4, Dự thảo Tờ trình thông qua BCTC (hợp nhất và công ty mẹ) năm 2018 đã được kiểm toán

  - Tờ trình thông qua BCTC (hợp nhất và công ty mẹ) năm 2018 đã được kiểm toán (Bản cập nhật)

5, Dự thảo Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2018

  - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2018 (Bản cập nhật)

6, Dự thảo Tờ trình về lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty thực hiện năm 2018

  - Tờ trình về lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty thực hiện năm 2018 (Bản cập nhật)

7, Dự thảo Tờ trình về kế hoạch lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2019

  - Tờ trình về kế hoạch lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2019 Bản cập nhật)

8, Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 (Bản cập nhật)

9, Dự thảo Tờ trình việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

  - Tờ trình việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (Bản cập nhật)

10, Dự thảo Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2019

   - Dự Thảo Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2019 (Bản cập nhật)

11, Dự Thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 

Các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông:

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát

Báo cáo của Ban Kiểm soát (Bản cập nhật)

  • 10/04/2019 05:03

Lĩnh vực hoạt động