Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

1. Công bố thông tin v/v Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Xem và download tại đây.

2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Xem và download tại đây.

3. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Xem và download tại đây.

  • 29/04/2022 11:09

Lĩnh vực hoạt động