Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Download Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tại đây