Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Download Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tại đây

Lĩnh vực hoạt động