CBTT v/v Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

1. Văn bản Công bố thông tin. Xem và download tại đây.

2. Nghị quyết v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Xem và download tại đây.

Lĩnh vực hoạt động