Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tài liệu gửi cổ đông:

1. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Xem và download tại đây.

2. Giấy xác nhận tham dự họp. Xem và download tại đây.

3. Giấy ủy quyền tham dự họp. Xem và download tại đây.

4. Nội dung Chương trình họp. Xem và download tại đây.

Tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Dự thảo Tờ trình thông qua thành phần Đoàn chủ tọa. Xem và download tại đây.

- Dự thảo Tờ trình thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. Xem và download tại đây.

Dự thảo Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2024. Xem và download tại đây.

- Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2024. Xem và download tại đây.

- Dự thảo Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Xem và download tại đây.

Dự thảo Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Xem và download tại đây.

Dự thảo Tờ trình Lương thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Xem và download tại đây.

  • 03/04/2024 08:54