Thông báo v/v công bố đường dẫn đến tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2020

Xem và download nội dung chi tiết tại đây

Lĩnh vực hoạt động