Những nội dung chính được thảo luận, thống nhất tại COP27

Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đã chính thức khai mạc tại Sharm el-Sheikh, Cộng hòa Ai-cập. Tại đây, nhiều vấn đề thực hiện Công ước sẽ được các đại biểu thảo luận, thống nhất.

1/ Về nội dung giảm phát thải khí nhà kính:

COP27 đánh giá nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của các quốc gia thông qua các đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) nộp trước COP27, nhằm hướng tới đạt phát thải ròng bằng “0” vào giữa thế kỷ. Tại Hội nghị các quốc gia, tổ chức quốc tế sẽ chia sẻ những gì đã và đang thực hiện về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thực hiện nghĩa vụ quy định của Thoả thuận Paris, cũng như các cam kết đưa ra tại Hội nghị COP26.

Hội nghị COP27 sẽ thúc đẩy thực hiện 3 quy trình mới của Gói thỏa thuận khí hậu Glasgow gồm:

- Chương trình làm việc về “tăng cường quy mô tham vọng và thực hiện giảm phát thải.

- Bàn tròn cấp bộ trưởng thường niên về tham vọng trước năm 2030.

- Báo cáo hàng năm tổng hợp nỗ lực trong NDC của các quốc gia.

2/ Về thích ứng với biến đối khí hậu (BĐKH):

- Thảo luận các nội dung Ủy ban thích ứng về các khoảng trống, nhu cầu về thích ứng BĐKH và việc thực hiện Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP process).

- Thảo luận nội dung cụ thể của chương trình nghị sự Glasgow-Sharm el-Sheikh về mục tiêu toàn cầu về thích ứng liên quan đến điều 7/CMA.3 về mục tiêu thích ứng toàn cầu đã được thông qua tại Hội nghị COP26 nhằm tăng cường hỗ trợ thực hiện thích ứng với BĐKH.

- Xây dựng mục tiêu thích ứng toàn cầu.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập các hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng BĐKH ở cấp quốc gia.

- Tăng cường thực hiện các hành động thích ứng với BĐKH ở các nước đang phát triển dễ bị tổn thương.

- Đánh giá Quỹ thích ứng lần thứ 4 theo quyết định 4/CMP.16.

3/ Về tài chính khí hậu:

- Tếp tục làm rõ tiến độ huy động 100 tỷ đô la mỗi năm của các nước phát triển cho các quốc gia đang phát triển ứng phó với BĐKH. Trong đó, làm rõ nguồn lực hỗ trợ thích ứng với BĐKH, giải quyết vấn đề tổn thất và thiệt hại tại các nước đang phát triển.

- Cuộc họp lần thứ 7 về cơ chế tài chính của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

- Xem xét hoạt động của Quỹ Khí hậu xanh (GCF) và các quỹ hỗ trợ thực hiện BĐKH khác.

4/ Về khung thời gian chung:

- Thảo luận thống nhất khung thời gian để nộp các NDC tiếp theo của các quốc gia, dự kiến các quốc gia nộp NDC2 vào năm 2025 cho giai đoạn 2025 - 2035.

- Nộp NDC3 vào năm 2030 cho giai đoạn 2030 - 2040 và thực hiện việc này mỗi 5 năm sau đó nhằm thống nhất về thời gian, nội dung NDC cho dễ so sánh, đánh giá và tổng hợp (các NDC hiện nay, kể cả bản cập nhật đều gọi là NDC1 và được xây dựng theo khuôn mẫu mỗi quốc gia tự chọn nên rất khó so sánh NDC giữa các quốc gia với nhau).

5/ Về tổn thất và thiệt hại:

Tếp tục thảo luận về Mạng lưới Santiago của cơ chế quốc tế Vác-xa-va về tổn thất và thiệt hại. Nội dung tập trung vào vai trò và trách nhiệm của ban thư ký, sự cần thiết thành lập ban cố vấn, vai trò của đầu mối về tổn thất và thiệt hại, báo cáo và rà soát, thủ tục công nhận thành viên của mạng lưới, vai trò của Ban điều hành cơ chế quốc tế Vác-xa-va về tổn thất và thiệt hại. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đối thoại Glasgow về tổn thất và thiệt hại.

6/ Đánh giá nỗ lực toàn cầu (GST):

Đưa ra nội dung cần chuẩn bị để thực hiện đánh giá nỗ lực toàn cầu lần đầu tiên vào năm 2023 nhằm xác định thiếu hụt và tăng cường tham vọng của các bên trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với BĐKH, đóng góp tài chính và hỗ trợ công nghệ cho các nước đang phát triển.

7/ Cơ chế thị trường và phi thị trường:

- Tiếp tục thảo luận hướng dẫn thực hiện cơ chế đóng góp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính hỗ trợ phát triển bền vững theo Thỏa thuận Paris, các quy định kỹ thuật nhằm bảo đảm hỗ trợ phát triển thị trường các bon và áp dụng các công cụ quản lý (thuế các bon, dán nhãn các bon, dấu chân các bon, điều chỉnh biên giới các bon…) trong thúc đẩy nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính từ các doanh nghiệp, cộng đồng, cá nhân.

Ngoài các nội dung nêu trên, các bên cũng sẽ tiếp tục thảo luận nhiều vấn đề khác như:

- Quy định của Nghị định thư Kyoto sau năm 2020.

- Giới và biến đổi khí hậu.

- Hoạt động của Ban Thư ký UNFCCC, các ban bổ trợ, các ủy ban và các nhóm công tác khác./.

Theo nangluongvietnam.vn

  • 09/11/2022 09:51

Lĩnh vực hoạt động