Báo cáo tài chính năm 2019

1. Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019. Download tại đây

 1.1. BCTC năm 2019 đã kiểm toán - Công ty mẹ. Download tại đây

 1.2. BCTC năm 2019 đã kiểm toán - Hợp nhất. Download tại đây

 2. CBTT ý kiến kiểm toán. Download tại đây

 2.1. Ý kiến kiểm toán - Công ty mẹ. Download tại đây

 2.2. Ý kiến kiểm toán - Hợp nhất. Download tại đây

 3. CBTT văn bản giải trình lợi nhuận. Download tại đây

 3.1. Giải trình lợi nhuận - Công ty mẹ. Download tại đây

 3.2. Giải trình lợi nhuận - Hợp nhất. Download tại đây

 4. CBTT văn bản giải trình ý kiến kiểm toán. Download tại đây

 4.1 Giải trình ý kiến kiểm toán - Công ty mẹ. Download tại đây

 4.2. Giải trình ý kiến kiểm toán - Hợp nhất. Download tại đây

Lĩnh vực hoạt động