Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

1. Văn bản Công bố thông tin. Xem và download tại đây.

2. Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 - Hợp nhất. Xem và download tại đây.

3. Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 - Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

4. Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2022 - Hợp nhất. Xem và download tại đây.

5. Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2022 - Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

Lĩnh vực hoạt động