10 nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Tại Chỉ thị số 2672/CT-EVN ngày 20/5/2021 về việc nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD) trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ ĐTXD năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các công ty con và người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các công ty con, công ty liên kết cần phải năng động, sáng tạo với những cách tiếp cận đổi mới, tiên tiến, trách nhiệm trong công tác ĐTXD và triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ sau:

Một là, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ và đóng góp tích cực các ý kiến cho hệ thống quy định pháp luật chung.

Hai là, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao năng lực nhân sự và trách nhiệm người đứng đầu. Hoàn thiện mô hình tổ chức kèm theo mô hình quản trị ĐTXD tiên tiến trong tất cả các cấp của Tập đoàn bao gồm từ công ty mẹ đến các tổng công ty, các đơn vị tư vấn, Ban QLDA.

Ba là, thu xếp đủ, kịp vốn cho ĐTXD và quyết liệt thực hiện quyết toán các dự án kịp thời sau khi hoàn thành.

Bốn là, cải tiến công tác chuẩn bị đầu tư. Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống quy trình để nâng cao chất lượng công tác kiểm soát quy hoạch, phản ứng kịp thời với biến động nguồn và phụ tải.

Năm là, kiểm soát chặt chẽ chất lượng giai đoạn thực hiện đầu tư. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ, giám sát chất lượng công trình và chi phí đầu tư trong tất cả các giai đoạn dự án: Chuẩn bị đầu tư dự án, thực hiện đầu tư dự án, kết thúc đầu tư dự án, nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình thông qua việc xây dựng một cách khoa học các Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án.

Sáu là, nâng cao chất lượng thực hiện giai đoạn kết thúc đầu tư.

Bảy là, tăng cường các giải pháp về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và các vấn đề xã hội trên công trường (HSES). Củng cố lực lượng chuyên gia HSES cho các bộ phận tham gia quản lý dự án, xây dựng khung chương trình đào tạo theo chuẩn hóa các tổ chức chuyên ngành về HSES và tổ chức quản lý chặt chẽ trong qua trình thực hiện.

Tám là, đẩy mạnh chương trình chuyển đối số cùng việc áp dụng KHCN và công cụ quản lý tiên tiến. Thực hiện chuyển đổi số tối đa cho từng khâu, công đoạn có thể ứng dụng được, đặc biệt là trong khâu khảo sát, thiết kế, quản lý dự án, giám sát trình tự thủ tục, tiến độ và chất lượng đầu tư.

Chín là, thực hiện đồng bộ chương trình ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng và chống lãng phí, thất thoát trong ĐTXD.

Mười là, cải tiến và hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra. Hoàn thiện hệ thống quy trình góp ý, lấy ý kiến và sửa đổi để áp dụng trong Tập đoàn. Cải tiến trong công tác thanh tra, kiểm tra để vừa nâng cao chất lượng, cảnh báo vừa không gây cản trở, khó khăn cho công tác thực hiện việc quản lý của các đơn vị.

Theo EVN

  • 28/05/2021 04:52

Lĩnh vực hoạt động