Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tài liệu gửi cổ đông

Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Giấy ủy quyền đề cử ứng viên HĐQT

Giấy ủy quyền đề cử ứng viên Kiểm soát viên

 

Tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

1, Tờ trình v/v thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

2, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

3, Dự thảo Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2018

4, Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

5, Dự thảo Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty

6, Dự thảo Điều lệ Công ty

7, Dự thảo Tờ trình thông qua Quy chế quản trị về nội bộ Công ty

8, Quy chế quản trị về nội bộ Công ty

9, Tờ trình thông qua BCTC (hợp nhất và công ty mẹ) năm 2017 đã được kiểm toán

10, Dự thảo Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017

11, Dự thảo Tờ trình thông qua lương, thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS... thực hiện năm 2017

12, Dự thảo Tờ trình thông qua Kế hoạch lương, thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS...năm 2018

13, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

14, Dự thảo Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

15, Dự thảo Thể lệ bầu HĐQT BKS tại ĐHĐCĐ 2018

16, Dự thảo Phụ lục hướng dẫn Bầu dồn phiếu ĐHĐCĐ 2018

17, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

18, Dự thảo Tờ trình về Định hướng phát triển giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2025

19, Dự thảo Báo cáo Định hướng phát triển giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2025

 

Các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông:

- Dự thảo Báo cáo của HĐQT Công ty

Báo cáo của Ban Kiểm soát

 

Thông báo v/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

1, Đơn ứng cử Thành viên HĐQT 

2, Đơn ứng cử Kiểm soát viên

3, Đơn đề cử ứng viên HĐQT

4, Đơn đề cử ứng viên Kiểm soát viên

5, Mẫu Thông tin cá nhân ứng viên HĐQT

6, Mẫu Thông tin cá nhân ứng viên Kiểm soát viên

7, Biên bản họp Đề cử ứng viên HĐQT

8, Biên bản họp Đề cử ứng viên Kiểm soát viên

9, Danh sách Người có liên quan của ứng viên HĐQT

10, Danh sách Người có liên quan của ứng viên Kiểm soát viên

Lĩnh vực hoạt động