Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2019

  • 11/07/2019

Văn bản được công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chi tiết...

PECC1 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  • 26/04/2019

Ngày 26/4/2019 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của 25 cổ đông/ đại diện cổ đông, đại diện cho 74,429% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Chi tiết...