Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát đã vượt kế hoạch sản xuất điện

2,43 tỷ kWh là tổng sản lượng điện sản xuất của 2 nhà máy do Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát quản lý vận hành, tính đến hết tháng 9/2019. Kết quả này đạt hơn 108% kế hoạch giao (2,24 tỷ kWh).

Để đạt được thành tích trên, từ đầu năm 2019 đến nay, Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) vận hành an toàn hiệu quả 2 nhà máy, khai thác điều tiết hồ chứa theo đúng Quy trình.

Công ty cũng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN lập kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên các hệ thống thiết bị, đảm bảo vận hành các tổ máy liên tục tin cậy, đồng thời tăng hiệu suất các thiết bị, tiết giảm sản lượng điện tự dùng nhà máy. Kết quả thực hiện chỉ tiêu quản lý kỹ thuật 9 tháng đầu năm 2019 của hai nhà máy đều đạt yêu cầu theo kế hoạch giao của Tập đoàn,

Trong quý IV/2019, Công ty tiếp tục thực hiện khai thác tối ưu các nhà máy và tích nước hồ chứa Thủy điện Bản Chát đến mức nước dâng bình thường (475m), đồng thời thực hiện tốt công tác sửa chữa lớn các tổ máy nâng cao độ tin cậy của thiết bị, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Tập đoàn giao.

  • 11/10/2019 10:22

Lĩnh vực hoạt động