Hướng dẫn: Kê khai, báo cáo việc thành lập và tham gia thành lập các doanh nghiệp có lợi ích xung đột với Pecc1

Thực hiện nội dung "Quy định về việc tránh xung đột quyền lợi với Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1" ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-TVĐ1-HĐQT-P3 ngày 10/10/2012 của HĐQT Công ty (sau đây gọi tắt là QĐ 409), Công ty hướng dẫn thực hiện việc kê khai, báo cáo việc thành lập và tham gia thành lập các doanh nghiệp có lợi ích xung đột với PECC1 theo QĐ409.

Download QĐ409 tại đây.

Download Phụ lục 1 đính kèm QĐ409 tại đây

  • 31/10/2012 04:25

Lĩnh vực hoạt động